602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Zalety posiadania własnego ubezpieczenia mieszkania

2021-01-11, Zespół Equinum Broker

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości posiada kompleksowe ubezpieczenie swojej nieruchomości, na które składa się ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku wraz ze stałymi elementami i urządzeniami stanowiącymi jego integralną część oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych obejmuje elementy konstrukcyjne oraz części wspólne budynku dostępne dla mieszkańców, takie jak: korytarze, klatki schodowe, piwnice, strychy, windy, itp.
Tym samym ubezpieczenie szkód powstałych w całym budynku nie będzie obejmowało strat powstałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych, dlatego lepiej wykupić indywidualne ubezpieczenie zapewniające ochronę od wybranych zdarzeń losowych.
Polisa mieszkaniowa chroniąca lokal, stałe elementy lokalu, wyposażenie (ruchomości domowe) należące do właściciela mieszkania i jego bliskich, z reguły może zostać zawarta:
1) w wariancie obejmującym ryzyka nazwane, które zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczeń, np. pożar, wybuch, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, deszcz, zalanie z instalacji wodno-kanalizacyjnej, przepięcie, etc.

2) w wariancie all risk (od wszystkich ryzyk) – czyli od najbardziej nieprzewidywalnych zdarzeń, które nie zostały zdefiniowane oraz nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
Zalety z posiadania polisy mieszkaniowej można docenić dopiero w momencie wystąpienia szkody, dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
W sytuacji, gdy szkoda jest następstwem żywiołu lub zdarzenia losowego (zdarzenie nagłe, nieprzewidziane, niezależne), wówczas tylko polisa indywidualna gwarantuje otrzymanie odszkodowania pozwalającego na przywrócenie mienia do stanu nowego (lecz nie ulepszonego), gdyż w większości przypadków mienie na polisie mieszkaniowej ubezpieczane jest wg. wartości odtworzeniowej.

Praktyka wskazuje, że w sytuacjach gdy poszkodowany nie dysponuje polisą indywidualną, często decyduje się na zgłoszenie szkody z polisy odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Po odszkodowanie można kierować się do Wspólnoty jedynie w sytuacjach, gdy szkoda w lokalu jest wynikiem działania lub zaniechania leżącego po stronie Wspólnoty, które doprowadziło do powstania szkody.

Poszkodowany musi mieć na uwadze, że odszkodowanie zostanie przyznane jedynie wtedy, gdy Wspólnota Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkodę, a winę Wspólnocie musi wykazać sam poszkodowany (art. 6 Kodeksu cywilnego).

Wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiada co do zasady wartości rzeczywistej przedmiotu dotkniętego szkodą (odmiennie niż w indywidulanej polisie mieszkaniowej).
Powyższe wynika z przepisów art. 361 Kodeksu cywilnego, w myśl którego zobowiązany do odszkodowania odpowiada za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

W kontekście przedstawionej powyżej analizy, korzyści wynikające z posiadania własnej polisy mieszkaniowej mogą okazać się bezcenne.