602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Oto lista usług oferowanych wspólnotom mieszkaniowym:

 

 • reprezentacja wspólnoty 
  • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej
  • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji samorządowej
  • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

 

 • obsługa prawna
  • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
  • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów)

 

 • obsługa bankowo-księgowa
  • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media
  • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
  • przygotowanie projektów planu gospodarczego

 

 • obsługa administracyjna
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i najemców
  • zapewnienie dostaw usług komunalnych
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku
  • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych (np. ubezpieczeń)
  • utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
  • kompleksowa obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
  • potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu (zmiana zameldowania)
  • wydawanie właścicielom lokali zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych lub świadczeń z pomocy społecznej
  • prowadzenie korespondencji z właścicielami
  • wyszukiwanie i negocjacje z firmami świadczącymi usługi

 

 • obsługa techniczna nieruchomości
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
  • zlecanie kontroli technicznych okresowych, przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
  • przygotowanie planów remontowych
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje - odbiór tych prac
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych

 

 • opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną 
  • zgodnie z preferencjami właścicieli | ukryj szczegóły
  • zachowawczy plan zarządzania - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym
  • rozwojowy plan zarządzania - powiększanie wartości nieruchomości
  • plany pozyskiwania pożytków
  • plany zagospodarowania wnętrz