602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Przepisy Przeciwpożarowe a wspólnoty mieszkaniowe

2021-01-11, Janusz Gałązka

Szanowni Państwo,
każdy z mieszkańców zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych, a takimi są Wspólnoty Mieszkaniowe, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i należy się liczyć z konsekwencjami ich nieprzestrzegania.
Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego opisane są w kilku aktach prawnych, najważniejsze z nich to: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).
Osoby zamieszkałe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych najczęściej łamią przepisy przeciwpożarowe poprzez składowanie niedozwolonych przedmiotów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zgodnie z Ustawą o własności lokali, we wspólnotach mieszkaniowych istnieją tzw. części wspólne nieruchomości, co do których będą miały zastosowanie właśnie przepisy przeciwpożarowe. Nieruchomość wspólna, to w rozumieniu ustawy, części budynku lub grunt, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli mieszkań lub pomieszczeń. Zatem do części wspólnych nieruchomości zaliczyć można m.in. korytarze piwniczne, strychy, dach, pralnie, suszarnie, klatki schodowe, korytarze, windy, a także instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodne, kanalizacyjne czy elektryczne.
W par. 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej zostały wymienione czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mieszkając w budynkach wielorodzinnych należy w szczególności pamiętać, iż zakazane jest:
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 °C;
przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.
Ponadto zakazane są czynności, w wyniku których zostanie uniemożliwiony lub ograniczony dostęp do m.in.:
gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;
źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych;
krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia.
Dlatego jako Zarządca Państwa nieruchomości, gorąco apelujemy o przestrzeganie w/w przepisów, gdyż może to uratować wasze zdrowie i życie.